Om oss

Samverkanspart och dubbelriktad länk mellan alla längs Lule älvdal i hela tillrinningsområdet från fjäll till hav, Vattenmyndigheten i Bottenviken och länsstyrelserna i vattendistriktet.

LVR är en ideell förening som bevakar och driver vattenfrågor i Lule älvdal.

TEKA0162005

vision

En älvdal med forsande, friskt och levande vatten -

Med blomstrande ekosystem, företagande, renskötsel,
besöksnäringar, industri, fiske och jakt,
och en älv som möjliggör mer elproduktion än idag
i samklang med klimat och biologisk mångfald.

Lokal förankring

LVR bevakar Lule älvdals vattenmiljöfrågor. Vi tar
tillvara lokal kunskap, fungerar som ett kontaktnät
för att ge och ta emot information om vattenförvaltningsfrågor
och bidrar med förslag på
prioriterade åtgärder i avrinningsområdet.

Juridisk grund

LVR syftar till uppfyllandet av EU:s Vattendirektivs
och Miljöbalkens grundläggande krav på God
Ekologisk Status alternativt God Ekologisk Potential,
samt bred samverkan med berörda
och intresserade aktörer i avrinningsområdet.