Skogsavverkning i Saskam

Skogsbolaget SCA har börjat avverka skog vid byn Saskam väster om Jokkmokk. Skogen har både höga sociala värden och naturvärden och Naturskyddsföreningen har begärt att bolaget gör en utredning om hänsyn till miljön och de hotade arter som finns i området.Ärendet utreds av Skogsstyrelsen. 

– Att låta maskinerna rulla in trots att vi bett SCA pausa sina planer så länge det finns ett ärende hos Skogsstyrelsen är under all kritik, säger Ida Jansson, ordförande i Naturskyddsföreningen i Jokkmokk.

Boende i Saskam har haft en dialog med SCA angående skogens olika värden under de fem år som skogen varit aktuell för avverkning. För byns fastboende och stugägare är skogen som en ”förlängning av vardagsrummet”, en viktig plats i vardagen. Inventeringar har visat på  höga naturvärden både på torrare tallmarker, i grandominerade områden och i delar som är sumpskog med 16 rödlistade arter som talltita, lappmes, lavskrika och tjäder (se Artportalen).

Tidigare ej kalhuggen skog som kalhuggs kommer aldrig att bli en vanlig skog igen – det blir likåldriga plantager. Alla träd blir av samma art och ålder/storlek och antalet olika arter blir betydligt lägre. Det påverkar hela ekosystemet negativt och gör att avrinnande vatten blir brunare och giftigare (främst kvicksilver) och ökar övergödningen i vatten ända ned till Bottenviken. Det leder också till ökad ytavrinning och kan sänka grundvattennivån i brunnar. Och innebär att skogens värde för renbetningen skadas allvarligt. Längre ned utmed älven tycks kalhuggning ha lett till tömda brunnar och ökad erosion på jordbruksmark. Och, som de boende i Saskam påpekat, förvandlas en levande skog där man kan vandra och jaga till först kalhyggen och sedan planteringar otillgängliga för människor under många år. EU:s och därmed också Sveriges nya klimat-regelverk innebär att kalhuggning ska fasas ut och ersättas med andra brukningsmetoder.

{Detta är fritt citerat efter artikel på Skydda Skogens hemsida}

Foto 2021-06-21 på tallskog från Storknabben, Jokkmokk, man anar Luleälven under midnattssolen